Het Bahá’í-geloof erkent de eenheid van God en van Zijn Profeten, ondersteunt het principe van een onafhankelijk onderzoek naar waarheid, veroordeelt alle vormen van bijgeloof en vooroordeel, leert dat het fundamentele doel van religie de bevordering van eendracht en harmonie is, dat zij hand in hand moet gaan met de wetenschap en dat zij de enige en essentiële basis vormt van een vreedzame, ordelijke en vooruitstrevende samenleving. Het legt de nadruk op het principe van gelijke kansen, rechten en voorrechten voor zowel man als vrouw, bepleit verplichte opvoeding en onderwijs, bant de uitersten van armoede en rijkdom uit, verheft werk dat in de geest van dienstbaarheid wordt verricht tot het niveau van aanbidding, beveelt het aanvaarden van een internationale hulptaal aan en voorziet in de noodzakelijke instellingen voor de vestiging en beveiliging van een permanente en universele vrede.

Shoghi Effendi

Baha'i-gebeden

Een keuze uit de gebeden geopenbaard door Bahá’u’lláh, de Báb en ‘Abdu’l-Bahá

 

Gebeden Baha'i Gebeden

 

Gezegend is de plek, en het huis, en de plaats, en de stad, en het hart, en de berg, en de schuilplaats, en de grot, en het dal, en het land, en de zee, en het eiland, en de weide waar God wordt genoemd en Zijn eer wordt verheerlijkt.

Bahá’u’lláh

 

Zing, o Mijn dienaar, de verzen Gods die gij hebt ontvangen, gelijk aangeheven door hen die Hem nabij zijn, opdat de zoetheid van uw melodie uw ziel mag doen ontbranden en het hart van alle mensen mag aantrekken. De rondwarende engelen van de Almachtige zullen alom de geur verspreiden van de woorden van eenieder die in de stilte van zijn kamer de door God geopenbaarde verzen reciteert, en zij zullen het hart van ieder rechtvaardig mens sneller doen kloppen. Hoewel hij zich misschien eerst niet bewust zal zijn van deze uitwerking, zal de kracht van de hem geschonken genade vroeg of laat invloed uitoefenen op zijn ziel. Aldus zijn de geheimen van Gods Openbaring vastgesteld krachtens de wil van Hem die de Bron is van macht en wijsheid.

Bahá’u’lláh

Overzicht Gebeden

Bron — Bahá’í-gebeden; Een keuze uit de gebeden geopenbaard door Bahá’u’lláh, de Báb en ‘Abdu’l-Bahá. — © Bahá’í Uitgeverij Nederland, Den Haag, 2017.

De officiële websites van de internationale en de Nederlandse Bahá’í-gemeenschap zijn respectievelijk: bahai.org en bahai.nl.

De website bahaigebeden.nl is een initiatief van bahaigeschiedenis.nl.

*