Avond

O mijn God, mijn Meester, Doel van mijn verlangen! Deze dienaar van U zoekt de slaap in de beschutting van Uw erbarmen en de rust onder het baldakijn van Uw genade, smekend om Uw zorg en Uw bescherming.
Ik smeek U, o mijn Heer, bij Uw oog dat niet slaapt, mijn ogen te behoeden iets anders te zien dan U. Sterk dan hun blik, opdat zij Uw tekenen mogen waarnemen en de horizon Uwer Openbaring mogen aanschouwen. Gij zijt Degeen voor Wiens openbaringen van almacht de kern van macht beeft.
Geen God is er dan Gij, de Almachtige, de Albeheerser, de Absolute.

Bahá’u’lláh

 

Hoe kan ik wensen te slapen, o God, mijn God, wanneer zij die naar U hunkeren niet kunnen slapen omdat zij van U gescheiden zijn, en hoe kan ik mij te rusten leggen terwijl de zielen van Uw minnaars gekweld worden doordat zij veraf zijn van Uw tegenwoordigheid?
Ik heb mijn geest en mijn gehele wezen, o mijn Heer, toevertrouwd aan de rechterhand van Uw macht en Uw bescherming; door Uw kracht leg ik mijn hoofd op mijn kussen en naar Uw wil en welbehagen hef ik het op. Gij zijt waarlijk de Behoeder, de Bewaker, de Almachtige, de Almogende.
Bij Uw macht! Slapend of wakend vraag ik slechts hetgeen Gij wenst. Ik ben Uw dienaar en ik ben in Uw handen. Helpt Gij mij genadiglijk te doen wat de zoete geur van Uw welbehagen zal verspreiden. Dit is waarlijk mijn hoop en de hoop van hen die U nabij zijn. Geprezen zijt Gij, o Heer der werelden!

Bahá’u’lláh

 

Middernacht

O zoeker naar Waarheid! Indien gij wenst dat God uw ogen opent, moet gij Hem aanroepen en u om middernacht in gebed tot Hem keren met de woorden:

O Heer, ik heb mijn gelaat naar Uw koninkrijk van één-zijn gekeerd en ik ben gedompeld in de zee van Uw barmhartigheid. O Heer, verlicht mijn blik door het aanschouwen van Uw licht in deze duistere nacht en maak mij in dit wondere tijdperk gelukkig door de wijn van Uw liefde. O Heer, laat mij luisteren naar Uw stem en open voor mijn ogen de poorten van Uw hemel, opdat ik het licht van Uw heerlijkheid mag aanschouwen en door Uw schoonheid moge worden bekoord.
Waarlijk, Gij zijt de Schenker, de Edelmoedige, de Genadige, de Vergevende.

‘Abdu’l-Bahá

Ga naar: Overzicht Gebeden