Eenheid

O mijn God! O mijn God! Verenig de harten van Uw dienaren en openbaar hun Uw verheven plan. Mogen zij Uw geboden nakomen en bij Uw wet verblijven. Help hen, o God, in hun streven en schenk hun kracht U te dienen. O God, laat hen niet aan zichzelf over, maar leid hun schreden met het licht van Uw kennis en verblijd hun hart met Uw liefde. Waarlijk, Gij zijt hun Helper en hun Heer.

Bahá’u’lláh

 

O mijn God! O mijn God! Waarlijk, ik roep U aan en smeek aan Uw drempel, en vraag U om al Uw barmhartigheid tot deze zielen te laten neerdalen. Maak hen geschikt voor Uw gunst en Uw waarheid.
O Heer! Verenig en verbind de harten, breng alle zielen in harmonie, en verblijd aller geest door de tekenen van Uw heiligheid en één-zijn. O Heer! Laat deze gezichten stralen met het licht van Uw één-zijn. Sterk de lendenen van Uw dienaren in dienstbaarheid aan Uw koninkrijk.
O Heer, Gij bezitter van oneindige barmhartigheid! O Heer van vergeving en gratie! Vergeef onze zonden, verontschuldig onze tekortkomingen en maak dat wij ons tot het koninkrijk van Uw genade wenden, en nederig voor Uw heiligdom en ootmoedig voor de glorie van Uw bewijzen het koninkrijk van kracht en macht aanroepen.
O Here God! Maak ons als golven van de zee, als bloemen in de tuin, verenigd, eensgezind door de weldaad van Uw liefde. O Heer! Laat de tekenen van Uw één-zijn onze borst doen zwellen en maak de gehele mensheid tot sterren die stralen vanaf dezelfde glorieuze hoogten, tot volmaakte vruchten die aan Uw levensboom groeien.
Waarlijk, Gij zijt de Almachtige, de Bij-zich-bestaande, de Gever, de Vergevende, de Verontschuldiger, de Alwetende, de enige Schepper.

‘Abdu’l-Bahá

Ga naar: Overzicht Gebeden