Gezin

Glorie zij U, o Heer mijn God! Ik smeek U mij en hen die Uw Geloof hooghouden te vergeven. Gij zijt waarlijk de soevereine Heer, de Vergevende, de Grootmoedigste. O mijn God! Verleen diegenen onder Uw dienaren die verstoken zijn van kennis toegang tot Uw Zaak, want zodra zij van U horen getuigen zij van de waarheid van de Dag des Oordeels en betwisten zij de openbaringen van Uw milddadigheid niet. Zend de tekenen van Uw genade op hen neer en schenk hun, waar zij ook mogen verblijven, een ruim deel van hetgeen Gij hebt bestemd voor de vromen onder Uw dienaren. Gij zijt in waarheid de Opperste Heerser, de Milddadigste, de Welwillendste.
O mijn God! Laat de stromen van Uw milddadigheid en zegeningen neerdalen op die huizen waarvan de bewoners Uw Geloof hebben aanvaard, als een teken van Uw genade en een blijk van goedertierenheid vanuit Uw tegenwoordigheid. Gij zijt waarlijk ongeëvenaard in het schenken van vergeving. Hoe kan iemand gerekend worden tot de volgelingen van het Geloof in Uw Dag, als Uw milddadigheid hem onthouden zou worden?
Zegen mij, o mijn God, en hen die op de vastgestelde Dag in Uw tekenen zullen geloven, en hen die mijn liefde in hun hart koesteren – een liefde die Gij hen ingeeft. Waarlijk, Gij zijt de Heer van rechtvaardigheid, de Verhevenste.

De Báb

 

Echtgenoot

O God, mijn God! Deze dienares roept U aan, vertrouwt op U, keert haar gelaat tot U en smeekt U Uw hemelse gaven over haar uit te storten, haar Uw geestelijke mysteriën te onthullen en het licht van Uw Godheid op haar te laten schijnen.
O mijn Heer! Open de ogen van mijn echtgenoot. Verblijd zijn hart met het licht van Uw kennis, vestig zijn aandacht op Uw lichtende schoonheid en verblijd zijn geest door hem de bewijzen van Uw pracht te openbaren.
O mijn Heer! Neem de sluier voor zijn ogen weg. Laat Uw overvloedige genadegaven op hem neerregenen, bedwelm hem met de wijn van liefde voor U, maak hem één van Uw engelen die deze aarde bewandelen terwijl hun ziel zich hoog ten hemel heft. Maak hem tot een stralende lamp, fonkelend met het licht van Uw wijsheid te midden van Uw volk.
Waarlijk, Gij zijt de Dierbare, de Edelmoedige, de Vrijgevige.

‘Abdu’l-Bahá

 

Ouders

Ik smeek om Uw vergeving, o mijn God, en bid om vergiffenis zoals Gij wenst dat Uw dienaren zich tot U wenden. Ik smeek U onze zonden weg te nemen zoals het U, Heer, past en vergeving te schenken aan mij, mijn ouders, en degenen die naar Uw oordeel de verblijfplaats van Uw liefde hebben betreden op een wijze die Uw alles te boven gaande soevereiniteit waardig is en de heerlijkheid van Uw hemelse macht betaamt.
O mijn God! Gij hebt mijn ziel geïnspireerd om haar smeekbede tot U te richten, en ware het niet vanwege U dan zou ik U niet aanroepen. Geloofd en verheerlijkt zijt Gij; ik betuig U lof daar Gij Uzelf aan mij hebt geopenbaard, en ik smeek U mij te vergeven, omdat ik tekort ben geschoten in mijn plicht U te kennen en niet het pad van Uw liefde heb bewandeld.

De Báb

 

O Heer! Gij aanvaardt in deze Allergrootste Beschikking de voorspraak van kinderen in naam van hun ouders. Dit is één van de speciale, oneindige gunsten van deze Beschikking. O Gij vriendelijk Heer, aanvaard daarom het verzoek van deze dienaar van U aan de drempel van Uw enig-zijn en dompel zijn vader in de oceaan van Uw genade, want zijn zoon is opgestaan om U te dienen en spant zich te allen tijde in op het pad van Uw liefde. Waarlijk, Gij zijt de Gever, de Vergevende en de Vriendelijke!

‘Abdu’l-Bahá

Ga naar: Overzicht Gebeden